Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hekelstraat 22
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1771.Hekelstraat22-0001

5 Milieuaspecten

Wegverkeerslawaai
Voor de nieuw te bouwen woning geldt ingevolgde artikel 82 van de Wet geluidhinder, voor wegverkeerslawaai een voorkeurgrenswaarde van 48 dB en op grond van het bepaalde in artikel 83, lid 7, van de Wet geluidhinder, een maximale ontheffingswaarde van 63 dB.
De voorkeursgrenswaarde van 58 dB L
 
den
wordt ten gevolge van het wegverkeer (Geldropseweg) op de te bouwen woning overschreden. De overschrijding bedraagt maximaal 7dB. De maximale ontheffingswaarde van 63dB wordt niet overschreden.
Maatregelen ter bestrijding van het wegverkeerslawaai aan de bron door beperking van de verkeersintensiteit of andere verkeersmaatregelen bieden gegeven aard en functie van de Geldropseweg geen mogelijkheden tot vermindering van de geluidbelasting op de gevels van de woning. Maatregelen ter beperking van de overdacht van geluid ontmoeten overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard.
Er is sprake van een gevelbelasting van meer dan 53 dB. Dit houdt in dat er aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen om te voldoen aan de eis voor karakteristieke geluidwerende voorzieningen, zoals vermeld is in het bouwbesluit. Bij de aanvraag om een bouwvergunning moet een akoestisch rapport worden gevoegd waaruit blijkt welke maatregelen worden getroffen die er toe leiden dat het geluid in de woningen voldoet aan het gestelde in het bouwbesluit.
Voor dit plan is nog niet eerder ontheffing ex artikel 83, 85, 100a Wet geluidhinder verleend.
Burgemeester en wethouders hebben op dd.mm.jjjj bekend gemaakt dat zij hogere waarden vastgesteld hebben als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor het bouwplan (herbouw woning) aan de Hekelstraat 22 te Mierlo.
Industrielawaai
In de directe omgeving van het bouwplan liggen geen bedrijven. Bedrijven aan de Ambachtweg en de Industrieweg worden door de bestaande woningen in hun geluidsruimte beperkt
Industrielawaai vormt geen belemmering voor dit plan.
Externe veiligheid
In de directe omgeving van het bouwplan liggen geen risicovolle bedrijven. Het plan voldoet dan ook aan de risicogrenswaarde uit het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. Het plangebied ligt niet in de directe nabijheid van een spoorweg of aan een weg die deel uitmaakt van de gemeentelijke hoofdinfrastructuur. Transporten van gevaarlijke stoffen zullen in- of nabij het plangebied slechts incidenteel voorkomen. In het plangebied zijn geen ondergrondse of bovengrondse hoofd - transportleidingen gelegen voor gas of elektriciteit.
Externe veiligheid vormt geen beperking voor dit plan.
Bodem:
Er is een verkennend bodemonderzoek (Tritium Advies B.V., rapportnummer 0905/046/PB, d.d. 5 juli 2009, uitgevoerd. Hieruit is het volgende gebleken:
De bovengrond ter plaatse van de op te richten woning is licht verontreinigd met cadmium, kobalt, lood, PAK en PCB. De ondergrond is licht verontreinigd met kobalt.
Het grondwater is licht verontreingd met barium en zink.
De gesteldheid van de bodem van het desbetreffende terrein vormt
geen belemmering
voor verlening van de bouwvergunning ten behoeve van de bouw van een woning.
Wel dient ter plaatse van de huidige bebouwing,
sloop van de huidige bebouwing en
vóór
dat nieuwbouw plaats vindt conform Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunningen een nieuw bodemonderzoek conform de NEN-5740 te worden verricht.
Geurhinder
In de ruime omgeving van het plangebied liggen geen agrarische bedrijven. Geurhinder vormt geen belemmering voor dit bouwplan
Besluit Luchtkwaliteit
Op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434), is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Bij deze wet behoort ondermeer de ministeriële regeling "Niet in betekende mate" (NIBM). Hierin is onder meer gesteld dat woningbouwlocaties tot een bepaalde omvang niet wezenlijk bijdragen aan de locale luchtverontreiniging. De invloed van het plan (het bouwen van één woning) heeft geen invloed op de luchtkwaliteit ter plaatse. Uit het onderzoek Luchtkwaliteit gemeente Geldrop-Mierlo, 15 oktober 2006, rapportnummer 434502, versie 2) blijkt dat hetBesluit luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het realiseren van dit plan.