Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hekelstraat 22
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1771.Hekelstraat22-0001

7 Archeologie en cultuurhistorie

De locatie is gelegen in een gebied met een middelhoge archeologische verwachting.
Voor deze gebieden geldt dat een vergunning vereist is bij bodemingrepen en te bebouwen oppervlakten van projectgebieden die groter zijn dan 2.500 m2 en dieper gaan dan 0,3 m. of 0,5 m. bij esdek onder maaiveld.
Indien het te bebouwen oppervlakte danwel bodemingreep de bovenstaande grenzen niet overschrijdt, is een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.