direct naar inhoud van Artikel 4 Wonen
Plan: Burgerveld 17-39, Zeeland
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1685.bpze2012burgerveld-ON01

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in woningen van het type aaneengebouwd;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals tuinen en erven, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, groen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels.

4.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. het aantal woningen per bouwvlak bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;
 • c. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
4.2.2 Bijbehorende bouwwerken
 • a. de afstand tot de voorgevellijn van het hoofdgebouw bedraagt ten minste 3 m;
 • b. de afstand tot de zijdelingse en achterste perceelgrens bedraagt 0 m of ten minste 1 m;
 • c. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 2,75 m;
 • d. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken per woning en gelegen buiten het bouwvlak bedraagt ten hoogste 12 m².
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 1 m en achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw ten hoogste 2 m;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3,5 m.
4.2.4 Ondergronds bouwen
 • a. ondergronds bouwen is alleen toegestaan als onderbouw van gebouwen;
 • b. de verticale diepte bedraagt ten hoogste 4 m.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • c. de milieusituatie.