direct naar inhoud van 4.2 Provinciaal niveau
Plan: Burgerveld 17-39, Zeeland
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1685.bpze2012burgerveld-ON01

4.2 Provinciaal niveau

4.2.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening

Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening in werking getreden. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van het provinciale bestuur op de ontwikkeling van Noord-Brabant.

Onderstaande afbeelding geeft een uitsnede van de plankaart. Onderhavig plangebied is aangeduid.

afbeelding "i_NL.IMRO.1685.bpze2012burgerveld-ON01_0013.jpg"

uitsnede plankaart Structuurvisie Ruimtelijke Ordening

Het plangebied ligt binnen een 'kern in het landelijk gebied'. In de kernen in het landelijk gebied wordt de lokale behoefte voor verstedelijking opgevangen (wonen, werken en voorzieningen). De kernen in het landelijk gebied bouwen voor de eigen woningbehoefte. Daarbij is het van belang dat de stedelijke ontwikkelingen qua maat en schaal en bij de kern passen.

Analyse

Onderhavig plan leidt per saldo tot de toevoeging van drie woningen binnen de kern Zeeland. De woningen vervangen reeds bestaande woningen en zijn bedoeld om de woningbehoefte binnen de gemeente Landerd op te vangen. Daarnaast passen de nieuwe woningen qua maat en schaal bij de omgeving (zie hoofdstuk 3). Het plan sluit daarmee aan bij de hoofddoelen van de structuurvisie.

Conclusie

Het plan past binnen c.q. is niet in strijd met de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.

4.2.2 Verordening ruimte

Op 1 maart 2011 is de Verordening ruimte Noord-Brabant in werking getreden. Deze Verordening stelt regels aan de inhoud van ruimtelijke plannen voor die aspecten waar provinciale of nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken.

Het plan ligt binnen het stedelijk gebied van Zeeland. Voor het plan zijn specifiek de artikelen 3.2 en 3.5 van toepassing.

"Artikel 3.2 - Stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied

Bestemmingsplannen die voorzien in een stedelijke ontwikkeling zijn uitsluitend gelegen in bestaand stedelijk gebied."

"Artikel 3.5 - Regels voor nieuwbouw van woningen

  • 1. De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwbouw van woningen bevat een verantwoording over de wijze waarop:
    • a. de afspraken die daaromtrent in het regionaal ruimtelijk overleg, bedoeld in artikel 12.4, onder b, zijn gemaakt, worden nagekomen;
    • b. de beoogde nieuwbouw zich verhoudt tot de afspraken genoemd onder a en tot de beschikbare harde plancapaciteit voor woningbouw."

Analyse

Ad artikel 3.2

Onderhavig plan betreft een stedelijke ontwikkeling en ligt binnen het bestaand stedelijk gebied van Zeeland. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Ad artikel 3.5

De gemeente Landerd ligt binnen de regio Uden-Veghel. De regio Uden-Veghel en omgeving heeft om en nabij de 142.000 inwoners. Verwacht wordt dat de bevolking in deze regio na 2030 zal krimpen. De woningvoorraad moet tot 2020 met zo’n achtduizend woningen toenemen. Het plan resulteert per saldo in de toename van drie woningen, passend binnen de plancapaciteit zoals afgesproken in het regionaal planningsoverleg. Aan deze voorwaarde wordt derhalve voldaan.

Conclusie

Het plan is niet in strijd met de Verordening ruimte.