direct naar inhoud van Artikel 18 Maatschappelijk
Plan: Buitengebied Peel en Maas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0048-VG01

Artikel 18 Maatschappelijk

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. een ponyfokkerij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 1'
 • c. een dierenpension, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 2';
 • d. een dierenartsenpraktijk, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 3';
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 4' uitsluitend ten behoeve van een klooster;
 • f. voorzieningen voor een jeugdverening en scouting en verblijfsrecreatieve voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 5', overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.4.5;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 9' uitsluitend ten behoeve van kapellen;
 • h. een trimsalon/hondenschool, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 10';
 • i. een hondenschool, hondenpension, kennel, dierenpraktijk en ondergeschikte hondgerelateerde detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 12'
 • j. maatschappelijke voorzieningen in de vorm van workshops, horeca van categorie 1 en 2 en logies, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 13';
 • k. een dierenasiel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dierenasiel';
 • l. een begraafplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats';
 • m. een praktijkruimte, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte';
 • n. het verenigingsleven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven';
 • o. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin', uitsluitend ten behoeve van volkstuintjes;
 • p. een zorginstelling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling';
 • q. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing 5' de landschappelijke inpassing van de uitbreiding van het hondentrainingscentrum in de vorm van groenvoorzieningen met een visueel afschermende functie, zoals hagen en gebiedseigen bomen dient plaats te vinden, een en ander overeenkomstig het inrichtingsplan zoals weergegeven in bijlage 7 bij de regels en overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.4.2;
 • r. een zorgboerderij voor maximaal 10 kinderen met een beperkingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zorgboerderij';
 • s. wonen in een bedrijfswoning;
 • t. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - vrijkomende agrarische bebouwing' , tevens voor maatschappelijke functies in voormalige agrarische bebouwing;

met daaraan ondergeschikt:

 • u. een recreatiewoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';
 • v. verblijfsrecreatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 5', overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.4.5;
 • w. uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.4.3;
 • x. evenementen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.4.2;
 • y. paardrijbakken ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden;
 • z. groenvoorzieningen;
 • aa. tuinen, erven en terreinen;
 • ab. paden, wegen, ontsluitings- en parkeervoorzieningen;
 • ac. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Op de voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de in artikel 18.1 genoemde bestemming worden gebouwd:

 • a. gebouwen;
 • b. een bedrijfswoning;
 • c. bijbehorende bouwwerken;
 • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde.
18.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. per bouwvlak is maximaal één maatschappelijke voorziening toegestaan;
 • b. gebouwen, de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' aangeduide bebouwde oppervlakte, met dien verstande dat daar waar die aanduiding niet aanwezig is, het bouwvlak geheel mag worden bebouwd;
 • d. recreatiewoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' tot een maximum aantal zoals is aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal recreatiewoningen', met dien verstande dat de totale oppervlakte van recreatiewoningen maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'bebouwd oppervlak recreatiewoningen' aangeduide oppervlakte bedraagt;
 • e. voor het overige moet worden voldaan aan het bepaalde in artikel 18.2.3 en 18.2.5.
18.2.3 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de voorgevel van de bedrijfsgebouwen dient te worden gebouwd in of achter de bestaande voorgevelrooilijn;
 • b. de afstand van bedrijfsgebouwen tot de bestemmingsvlakgrens bedraagt minimaal 5 meter;
 • c. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt respectievelijk maximaal 6 en 11 meter.
18.2.4 Bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. per bouwvlak is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;
 • b. de voorgevel van de bedrijfswoning wordt gebouwd in of achter de bestaande voorgevelrooilijn;
 • c. de afstand van de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken tot de bestemmingsvlakgrens bedraagt minimaal 5 meter;
 • d. de inhoud van de bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 1000 m³, dan wel maximaal de bestaande inhoud, met uitzondering van het bepaalde onder i;
 • e. de goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen bedraagt respectievelijk maximaal 6 en 9 meter;
 • f. bijbehorende bouwwerken worden op een afstand van minimaal 1 meter achter de bestaande voorgevelrooilijn gebouwd;
 • g. de afstand tussen hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 15 meter;
 • h. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt respectievelijk maximaal 3,30 meter en 6 meter;
 • i. de grenzen van het bouwvlak mogen worden overschreden door erkers, luifels, balkons en dergelijke ten behoeve van de bedrijfswoning, mits:
  • 1. de diepte maximaal 1,5 meter bedraagt;
  • 2. de breedte maximaal 50% van de breedte van de voorgevel van de woning bedraagt;
  • 3. de goothoogte maximaal gelijk is aan de hoogte van de eerste verdiepingsvloer + 0,30 meter;
  • 4. de afstand tot de bestemmingen 'Verkeer' minimaal 3,5 meter bedraagt.
18.2.5 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt maximaal 12 meter, met uitzondering van:
  • 1. erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn, waarvan de bouwhoogte maximaal 1 meter bedraagt en achter de voorgevelrooilijn, waarvan de bouwhoogte maximaal 2 meter bedraagt;
  • 2. luifels, waarvan de hoogte maximaal 7 meter bedraagt;
  • 3. vlaggen, reclame en lichtmasten, waarvan de hoogte maximaal 10 meter bedraagt;
  • 4. omheiningen rond een paardrijbak in de vorm van een open afscheiding, waarvan de bouwhoogte maximaal 1,50 meter bedraagt;
  • 5. lichtmasten rond een paardrijbak, waarvan de bouwhoogte maximaal 8 meter bedraagt;
 • b. per bedrijfswoning is maximaal 1 niet-overdekt zwembad toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. de afstand van de bedrijfswoning tot het zwembad maximaal 15 meter bedraagt;
  • 2. de oppervlakte van het zwembad maximaal 30 m² bedraagt;
 • c. het bouwen van één overkapping aan de achter- of zijgevel bij de bedrijfswoning is toegestaan, mits de oppervlakte maximaal 30 m² bedraagt.
18.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing en aan de inrichting van het bestemmingsvlak:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van een goede landschappelijke inpassing.
18.4 Specifieke gebruiksregels
18.4.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. verslavingszorg, crisisopvang en gevangeniswezen;
 • b. evenementen, behoudens toegestaan krachtens artikel 18.4.2;
 • c. horeca;
 • d. geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen;
 • e. woningsplitsing;
 • f. verblijfsrecreatie, behoudens toegestaan krachtens artikel 18.4.5. Ter plaatse van deze aanduidingen zijn overnachtingen in bestaande gebouwen en tenten ten behoeve van sport- en spelactiviteiten voor een jeugdvereniging/scouting toegestaan, met dien verstande dat het plaatsen van andere kampeermiddelen niet is toegestaan;
 • g. detailhandel;
 • h. permanente of tijdelijke bewoning van gebouwen, recreatiewoningen en bijbehorende bouwwerken, uitgezonderd de bedrijfswoning;
 • i. opslag van goederen en materialen buiten het bouwvlak;
 • j. buitenopslag voor de voorgevelrooilijn.
18.4.2 Evenementen

Evenementen zijn maximaal drie keer per jaar toegestaan voor de duur van maximaal drie aaneengesloten dagen per evenement, inclusief op- en afbouw.

18.4.3 Beroep of bedrijf aan huis

Een beroep of bedrijf aan huis bij de bedrijfswoning, als opgenomen in het 'Overzicht beroep of bedrijf aan huis' (bijlage 2 bij deze regels) of hiermee naar aard en omvang gelijk te stellen beroepen en bedrijven, wordt geacht in overeenstemming te zijn met de woonbestemming en is toegestaan, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft;
 • b. degene die gebruiker van de woning is tevens degene is die het beroep of bedrijf aan huis uitoefent;
 • c. maximaal 50 m² van de bestaande bebouwing mag worden gebruikt voor beroep en bedrijf aan huis;
 • d. het gebruik geen ernstige hinder voor het woonmilieu oplevert c.q. geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de wijk of de buurt;
 • e. het gebruik geen dusdanige verkeersaantrekkende activiteiten betreft welke kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
 • f. in voldoende mate wordt voorzien in de parkeerbehoefte;
 • g. internetverkoop slechts is toegestaan indien er geen uitstalling ten verkoop plaatsvindt en de te verkopen producten niet ter plaatse bezichtigd en afgehaald kunnen worden. Opslag ten behoeve van internetverkoop is mogelijk binnen de bestaande bebouwing tot maximaal 50 m² waarbij ter plaatse opslag en verzending plaatsvindt. Internetverkoop waarbij ter plaatse alleen de elektronische transactie plaatsvindt en geen opslag en verzending plaatsvindt is zonder meer toegestaan;
 • h. er geen detailhandel plaatsvindt, behoudens beperkte verkoop in het klein in direct verband met het aan huis gebonden beroep/bedrijf;
 • i. er geen buitenopslag plaatsvindt;
 • j. reclame-uitingen ten dienste van het beroep of bedrijf aan huis beperkt blijven tot het plaatsen van een bord met als maximale afmetingen 1 meter x 0,5 meter aan de voor- of zijgevel of in de voor- of zijtuin op een hoogte van maximaal 2 meter. Neon- of andere lichtreclame is in dit kader niet toegestaan.
18.4.4 Gebruik ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing 5'

Het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de recreatiewoningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing 5' conform de bestemming 'Maatschappelijk' is alleen toegestaan als de landschappelijke inpassing zoals bedoeld in artikel 18.1 onder v conform het inrichtingsplan zoals opgenomen in bijlage 7 bij deze regels, is uitgevoerd en/of in stand wordt gehouden.

18.4.5 Verblijfsrecreatie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm maatschappelijk – 5'

Verblijfsrecreatie is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm maatschappelijk - 5', met dien verstande dat:

 • a. overnachtingen slechts zijn toegestaan in de bestaande gebouwen en in tenten in het kader van sport- en spelactiviteiten van een jeugdvereniging/scouting;
 • b. het gebruik van andere kampeermiddelen dan tenten is niet toegestaan.