direct naar inhoud van Artikel 19 Natuur
Plan: Buitengebied Peel en Maas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0048-VG01

Artikel 19 Natuur

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de instandhouding van de aanwezige natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en/of abiotische waarden;
 • b. het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke waarde en/of ecologische waarde;
 • c. de opbouw van het landschap;
 • d. instandhouding van bos met de daarop afgestemde bosbouw en houtproductie;
 • e. een natuurbegraafplaats voor dieren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 7';
 • f. ruitergebruik, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - ruitergebruik';
 • g. waterlopen, waterpoelen en waterpartijen;
 • h. instandhouding van bos met de daarop afgestemde bosbouw en houtproductie;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing 3' de landschappelijke inpassing van de accommodatie ten behoeve van huisvesting van arbeidsmigranten in de vorm van groenvoorzieningen met een visueel afschermende functie, zoals hagen en gebiedseigen bomen dient plaats te vinden, een en ander overeenkomstig het inrichtingsplan zoals weergegeven in bijlage 5 bij de regels en overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.5.4;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein', tevens voor incidentele parkeervoorzieningen ten behoeve van grootschalige evenementen behorende bij de functies als bedoeld in artikel 21, met dien verstande dat geen gesloten verharding is toegestaan;
 • k. zandpaden ten behoeve van extensief dagrecreatief medegebruik en/of onderhoud en beheer;
 • l. groenvoorzieningen;
 • m. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Natuur' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

19.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op de voor 'Natuur' aangewezen gronden mogen geen bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van erfafscheidingen met een open constructie waarvan de bouwhoogte maximaal 2 meter bedraagt.

19.3 Afwijken van de bouwregels
19.3.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van een hoogzit

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 19.2 ten behoeve van het bouwen van een hoogzit voor de uitoefening van de jacht of natuurstudie, mits:

 • a. de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt.
19.3.2 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van een voederberging of voederruif

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 19.2 ten behoeve van het bouwen van een voederberging of voederruif voor de instandhouding van het wild, mits:

 • a. de inhoud van de voederberging of voederruif maximaal 3 m³ bedraagt;
 • b. de bouwhoogte maximaal 2 meter bedraagt.
19.4 Specifieke gebruiksregels
19.4.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. verblijfsrecreatie;
 • b. kamperen;
 • c. agrarische doeleinden;
 • d. het beproeven van en/of racen met voertuigen, al dan niet in wedstrijdverband en andere lawaaisporten;
 • e. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • f. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
19.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.5.1 Vergunningplichtige werken en of werkzaamheden

Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding 'landschap met reliëf' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. afgraven, ophogen, vergraven, diepploegen, egaliseren, indrijven;
 • b. onderbemalen, draineren, graven sloten, aanleg dammen, aanleg stuwen, dempen sloten, dempen poelen, aanbrengen oeverbeschoeiing;
 • c. rooien beplanting, aanleg leidingen, opplanten, het omzetten van grasland naar bouwland en boomteelt, veranderen perceelsindeling, verharden oppervlak;
 • d. aanleg teeltondersteunende voorzieningen.
19.5.2 Uitzondering

Het verbod als bedoeld in 19.5.1 geldt niet voor het uitvoeren van:

 • a. werken en/of werkzaamheden, die van geringe omvang zijn dan wel het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. werken en/of werkzaamheden, welke op het tijdstip waarop het plan in werking treedt, in uitvoering zijn.
 • c. werken of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

4.6.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 19.5.1 zijn slechts toelaatbaar, mits de aanwezige landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.