direct naar inhoud van Artikel 36 Leiding - Riool
Plan: Buitengebied Peel en Maas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0048-VG01

Artikel 36 Leiding - Riool

36.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor een rioolleiding, met dien verstande dat:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - riool' de hartlijn van de leiding voor riooltransport is gelegen.
36.2 Bouwregels
36.2.1 Gebouwen

Op of in de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

36.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op of in de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden mogen geen bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van het beheer en onderhoud van de leidingen, en erf- en terreinafscheidingen, met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte maximaal 2,5 meter bedraagt;
 • b. het ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - riool' niet is toegestaan om te bouwen binnen een zone van 5 meter aan beide zijden van de hartlijn.
36.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken voor het bepaalde in artikel 36.2.1 ten behoeve van het bouwen van gebouwen, mits:

 • a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
 • b. geen onevenredige schade aan de andere aan de gronden gegeven bestemmingen wordt of kan worden toegebracht;
 • c. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de desbetreffende leidingbeheerder.
36.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
36.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven, diepploegen, indrijven of ophogen;
 • b. te heien of anderszins voorwerpen in de grond te brengen/drijven;
 • c. het aanleggen van watergangen, het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen;
 • d. het aanbrengen van gesloten oppervlakteverharding, het aanleggen van kabels en/of leidingen en daarmee verband houdende constructies;
 • e. het aanbrengen, vellen en/of rooien van bomen en/of diepwortelende beplantingen.
36.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in artikel 36.4.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • c. werken of werkzaamheden die verband houden met de aanleg van de betreffende leiding;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning mogen worden uitgevoerd.
36.4.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 36.4.1 zijn toelaatbaar, mits:

 • a. deze verband houden met de doeleinden, die aan de desbetreffende hoofd- of medebestemming zijn toegekend;
 • b. hierdoor dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, bosbouwkundige en/of landbouwkundige waarden en kwaliteiten van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.