direct naar inhoud van 1.5 Opzet van het bestemmingsplan
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

1.5 Opzet van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied Tangbroek' is opgezet conform de eisen die de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de gemeente Peel en Maas daaraan stellen. De leidraad wordt gevormd door het gemeentelijke handboek 'Ruimtelijke plannen en besluiten', versie 1 oktober 2010.

Dit bestemmingsplan bestaat uit een juridisch bindende verbeelding (plankaart) met bijbehorende regels en uit een (beleidsmatige) plantoelichting, die geen juridisch bindend karakter heeft. De regels zijn opgesteld conform de standaardregels SVBP2008 (werkafspraken Wabo, oktober 2010), de verbeelding voldoet aan de meest actuele digitaliseringseisen conform IMRO2008. De gebruikte plansystematiek is afgestemd op de gemeentelijke voorkeuren (handboek) en het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor het buitengebied als geheel.

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het van toepassing zijnde beleid. In hoofdstuk 3 vindt eerst een beschrijving van de huidige situatie plaats, waarna de door middel van dit bestemmingsplan vast te leggen toekomstige situatie wordt beschreven. Het behandelen van de diverse milieuaspecten, met daarbij tevens de resultaten van uitgevoerde onderzoeken, gebeurt in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 komt de juridische planopzet aan bod en in hoofdstuk 6 wordt stil gestaan bij de uitvoering van het bestemmingsplan en de handhaving. In hoofdstuk 7 en 8 komen respectievelijk de uitvoerbaarheid en het overleg/de inspraak aan bod. Hoofdstuk 8 bevat tot slot de te doorlopen procedure.