direct naar inhoud van 2.3 Provinciaal beleid
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

2.3 Provinciaal beleid

2.3.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006

Het POL2006 (actualisatie januari 2011) is een integraal plan. Het is vergelijkbaar met een streekplan, maar is tevens een provinciaal waterhuishoudingsplan, een provinciaal milieubeleidsplan en het bevat ook de hoofdlijnen van het provinciaal verkeers- en vervoersplan. Daarnaast komen er hoofdlijnen naar voren omtrent fysieke elementen van economisch beleid en fysieke elementen van beleid voor zorg, cultuur en sociale ontwikkeling. Het POL2006, inclusief aanvullingen, heeft de status van een structuurvisie en is hierdoor niet direct bindend. Het is echter wel de bedoeling dat het POL2006 zijn doorwerking zal krijgen in beleidsnota's, programma's, verordeningen en bestemmingsplannen.

Perspectieven

Niet voor ieder gebied binnen de provincie Limburg gelden dezelfde beleidsbepalingen als het gaat om de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Om die reden worden in het POL2006 tien perspectieven onderscheiden, met ieder een eigen benadering met betrekking tot de meest doeltreffende beleidsdoelen voor dat gebied. De westelijke helft van het plangebied is op de perspectievenkaart aangeduid als P4 Vitaal landelijk gebied en de oostelijke helft als P5b Dynamisch landbouwgebied.

Binnen het perspectief Vitaal landelijk gebied (P4) wordt de inrichting van het landschap met name bepaald door de aanwezige landbouw in het gebied. Onderling verschillen de P4 gebieden nogal wat van elkaar qua aard en dichtheden aan omgevingskwaliteiten. Het doel van dit perspectief is het vitaal houden van het landelijk gebied. Dit kan met name geschieden door de mogelijkheden te verruimen voor bijvoorbeeld verbrede landbouw, de toeristische sector of kleinschalige dienstverlenende bedrijvigheid.

De landbouw zelf krijgt ook ruimte om zich door te ontwikkelen. Niet-grondgebonden agrarische bedrijven kunnen echter slechts tot een bepaald niveau doorgroeien. Het ontwikkelen van grootschalige bedrijfslocaties voor intensieve veehouderij of glastuinbouw kan dan ook maar binnen enkele gebieden. Het doorontwikkelen van functies kan conform het Limburgs Kwaliteitsmenu gepaard gaan met respect voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden en versterking van omgevingskwaliteiten.

Binnen het perspectief Dynamische landbouwgebied (P5b) is ruimte voor de optimale ontwikkeling van landbouw, en dan met name niet-grondgebonden landbouw, zoals intensieve veehouderij en glastuinbouw. Hierbij gaat het niet alleen om het doorontwikkelen van bestaande bedrijven, maar ook om het opzetten van nieuwe (grootschalige) bedrijven. De ruimte voor ontwikkelingen wordt geboden, mits deze goed ingepast worden in de aanwezige omgevingskwaliteiten en de basiskwaliteiten voor water en milieu worden behaald. Om die reden wordt conform het Limburgs Kwaliteitsmenu een kwaliteitsbijdrage gevraagd bij de ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij en concentratiegebieden voor glastuinbouw.

Binnen het perspectief Dynamische landbouwgebied wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiegebieden en projectvestigingsgebieden voor glastuinbouw en landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij. Vanwege het intensieve karakter van gebieden binnen dit perspectief is het van groot belang dat hier duidelijke regels voor worden opgesteld en deze vast te leggen in het bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01_0002.png"

uitsnede POL-kaart perspectieven

afbeelding "i_NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01_0003.png"

legenda POL-kaart perspectieven

Concentratiegebieden glastuinbouw

Op de landbouwkaart van het POL zijn ondermeer de gebieden aangewezen waar glastuinbouw zich kan concentreren. Één van deze gebieden betreft het gebied Tangbroek. Het beleid dat gekoppeld is aan de term concentratiegebieden houdt in dat binnen deze gebieden ruimte wordt gelaten voor bestaande glastuinbouwbedrijven. In beperkte mate is er ruimte voor nieuwe vestigingen. Voor de glastuinbouwbedrijven in deze gebieden geldt een bovenmaat van 10 hectare conform het Structuurplan Buitengebied Regio Peel en Maas. Het gebied dient door de gemeente nader te worden begrensd.

In het inmiddels vastgestelde Structuurplan Buitengebied gemeente Peel en Maas is dit concentratiegebied overgenomen. In dit structuurplan is Tangbroek aangewezen als prioritair glasconcentratiegebied, waar het mogelijk is glastuinbouw nieuw te vestigen of uit te breiden. De gemeente heeft het gebied vervolgens nader begrensd en uitgewerkt in een structuurvisie. Hierover meer in paragraaf 2.4.

Voor Tangbroek wordt afgezien van de bovenmaat van 10 hectare. Reden hiervoor is dat Tangbroek nog maar beperkte uitbreidingen (2 á 3 hectare) kent voor de bestaande bedrijven. Door een bovengrens te stellen van 10 hectare kunnen deze uitbreidingen dan niet worden benut. Vaak zijn de bedrijven ook nog op verschillende locaties in het gebied gevestigd. In het gebied zijn verder géén nieuwe vlakken aangegeven die groter zijn dan 6 hectare. Een bovengrens stellen van 10 hectare is daarom niet aan de orde.

afbeelding "i_NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01_0004.png"

uitsnede POL-landbouwkaart

Conclusie

De ontwikkeling van het plangebied tot glasconcentratiegebied sluit aan bij de uitgangspunten van het POL. Het gebied wordt vitaal gehouden door de doorontwikkeling van de niet-grondgebonden landbouw in de vorm van glastuinbouw. Het Tangbroek gebied is als glastuinbouwconcentratiegebied aangewezen en dit provinciale streven wordt via de gemeentelijke structuurvisie in dit bestemmingsplan doorvertaald naar een concrete regeling, op basis waarvan daadwerkelijke ontwikkelingen plaats kunnen vinden.

2.3.2 Beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu

De POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering (2009) is in het leven geroepen om enkele belangrijke aanpassingen in het POL door te voeren met betrekking tot de verstedelijking in Limburg. Het belangrijkste speerpunt hierbij is de rol van de provincie en de mate waarin ze sturing kan geven bij ontwikkelingen in het kader van verstedelijking.

Deze POL-aanvulling schept een kader voor de beleidsnota Limburgs kwaliteitsmenu (2010), een instrument om noodzakelijke of wenselijke ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk te maken zonder dat deze leiden tot een verminderde omgevingskwaliteit. In de beleidsregel worden extra condities en voorwaarden gesteld waaronder bepaalde ontwikkelingen in het landelijk gebied buiten de plattelandskernen dan wel in het stedelijk gebied (perspectieven P2, P3 en P8) mogelijk zijn. Het principe achter de beleidsregel is compensatie van verlies aan omgevingskwaliteit. Beoogde ontwikkelingen binnen de genoemde gebieden dienen dan ook gepaard te gaan met landschappelijke kwaliteitsverbetering, natuurontwikkeling en ontstening.

Het Limburgs Kwaliteitsmenu richt zich primair op relatief kleinschalige ontwikkelingen vanuit het particulier initiatief. De ontwikkeling van het gebied Tangbroek is weliswaar als geheel geen kleinschalige ontwikkeling, maar wel opgebouwd uit een veelheid aan kleinere deelontwikkelingen. De essentie van het LKM is dat de beoogde ontwikkelingen gepaard moeten gaan met landschappelijke kwaliteitsverbetering, natuurontwikkeling en ontstening. Dit ter compensatie van het door de ontwikkeling optredende verlies aan omgevingskwaliteit.

In het plan voor Tangbroek is gekozen voor een robuuste groeninpassing aan de randen van het gebied. Deze inpassing vervangt de individuele maatregelen op locatie. In het gebied zelf is de ruimte voor glas daarom geoptimaliseerd. Uitgangspunt voor de landschapsvisie is dat er wordt gestreefd naar een collectieve totaalinpassing van de glastuinbouw in plaats van inpassing op kavelniveau. Hierdoor kunnen bestaande structuren in het gebied verder worden versterkt en gelden deze als kapstok voor de totale landschappelijke inpassing. Oude BOM+ verplichtingen kunnen in overleg worden omgezet in bijdragen aan de robuuste groenstructuur.

Conclusie

Het kwaliteitsmenu is voor wat betreft het glastuinbouwgebied Tangbroek verankerd in de structuurvisie voor dit gebied. Voor het gebied wordt een kwaliteitsverbetering nagestreefd, waarmee wordt aangesloten bij het provinciale beleid.