direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

2.4 Gemeentelijk beleid

2.4.1 Structuurvisie Intensieve veehouderij en glastuinbouw

Het algemene beleid ten aanzien van glastuinbouw is door de gemeente verwoord in de Structuurvisie Intensieve veehouderij en glastuinbouw uit 2011. De Structuurvisie bevat de hoofdlijnen voor het te voeren ruimtelijk beleid voor de sectoren intensieve veehouderij en glastuinbouw en zal als beleidskader dienen voor het stimuleren en toetsen van bestaande en toekomstige initiatieven voor nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen en glastuinbouwbedrijven en voor het opstellen van bestemmingsplannen.

De intensieve veehouderij en glastuinbouw zijn voor de gemeente Peel en Maas belangrijke economische functies en van essentieel belang voor ontwikkeling en behoud van werkgelegenheid. Behoefteramingen geven aan dat er een (structurele) behoefte is en blijft aan locaties waar er voor ondernemers ruimte is om te groeien, ondanks de huidige economische crisis welke de behoefte mogelijk wat zal vertragen. Tegelijkertijd zijn er bedrijven gevestigd op locaties waar er vanwege andere belangen of waarden weinig mogelijkheden zijn voor (door)ontwikkeling. Belangrijke vraag voor de gemeente is of en zo ja waar groei, schaalvergroting en verdere intensivering nog mogelijk zijn.

Op rijks- en provinciaal niveau is er beleid vastgesteld rond de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij en de glastuinbouw. De gemeente heeft de ruimte om binnen deze kaders haar eigen keuzen ten aanzien van de nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen en glastuinbouwbedrijven vast te leggen. Dit betreft onder andere een nadere begrenzing van de (zoekgebieden) landbouwontwikkelingsgebieden en concentratiegebieden glastuinbouw en het opstellen van uitgangspunten voor tot de omvang, milieubelasting en landschappelijke inpassing van deze bedrijven.

Conclusie

Het planvoornemen betreft een nadere uitwerking van het gestelde in de structuurvisie veehouderij en glastuinbouw en sluit aan bij het algemene beleid. Het specifieke beleid voor het plangebied is vastgelegd in de hierna behandelde Structuurvisie Glasconcentratiegebied Tangbroek.

2.4.2 Structuurvisie Glasconcentratiegebied Tangbroek

De structuurvisie Glasconcentratiegebied Tangbroek (2e versie februari 2012) voorziet in een visie van de gemeente Peel en Maas omtrent het gebied dat in 1996 door de provincie als doorgroeigebied voor glastuinbouw is aangewezen. In het plangebied is de glastuinbouw door uitbreiding en nieuwvestiging toegenomen. De ontwikkelingen in het gebied hebben er voor gezorgd dat het (glasconcentratie-) gebied ervaren wordt als rommelig. Het ontwikkelgebied voor glastuinbouw heeft daardoor en met het oog op de toekomst een goede en veilige ontsluitingsstructuur en een robuuste groeninpassing nodig. De ontwikkelvlakken voor glas worden in de visie begrensd.

Om het gebied een noodzakelijk impuls te geven zijn er een ontsluitingsplan en een groeninpassingsplan ontwikkeld. Daarnaast is er een Waterparagraaf+ Tangbroek opgesteld om de bestaande problemen in kaart te brengen en de benodigde capaciteit voor het totale gebied vast te stellen. In de Structuurvisie Glastuinbouwconcentratiegebied Tangbroek zijn bovengenoemde onderliggende plannen samengevat.

Het streven is om te komen tot een goede gebiedsindeling voor het Tangbroek waarbij sprake is van een optimale benutting voor de glastuinbouw, een goede in- en externe ontsluiting en een doordachte inpassing in de omgeving. Belangen van bewoners, ondernemers, toerisme, natuur en water dienen in voldoende mate aandacht te hebben in het uiteindelijke inrichtingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01_0005.png"

Structuurvisie beleidskaart

De uitgangspunten voor het gebied zijn als volgt:

  • in het plan is de ruimte voor verdere glasontwikkeling aangegeven. Door te kiezen voor een robuuste groeninpassing aan de randen van het gebied zijn de mogelijkheden voor glas binnen het gebied geoptimaliseerd. Er hoeft geen individuele inpassing van de glasvlakken plaats te vinden. Voorzieningen voor gietwater liggen binnen de glasvlakken. Natuurlijke opvang en infiltratie vinden plaats in de hiervoor bestemde gebieden. Glasvlakken zijn hierdoor geoptimaliseerd maar tevens ook begrensd. Binnen het projectgebied kunnen géén verdere uitbreidingen meer plaatsvinden;
  • het project voorziet in een goede en veilige ontsluitingsstructuur voor het toeleveringsverkeer in en naar het gebied. Hierbij zijn ook de belangen van de bewoners in het gebied gerespecteerd en wordt het vrachtverkeer zoveel als mogelijk uit de woonlinten geweerd. Naast een verbeterde en gedeeltelijk nieuwe wegenstructuur voorziet het plan in een nieuwe aansluiting op het provinciale wegennet (Napoleonsbaan);
  • tevens voorziet het plan in een robuuste groeninpassing van het gebied waarbij rekening is gehouden met een drietal belangen in het gebied: wonen, werken en natuur. De (landschappelijke) impuls, groeninpassing, hangt samen met het creëren van ontwikkelingsruimte voor glastuinbouwbedrijven passend binnen het gebied;
  • de bestaande waterproblemen in het gebied door de al ingezette ontwikkelingen zijn in kaart gebracht. De benodigde capaciteit voor natuurlijke wateropvang en infiltratie voor het totale gebied is vastgesteld. Door middel van een geschiktheidonderzoek zijn de gebieden waar natuurlijk opvang en infiltratie kan plaatsvinden nader bepaald en vastgelegd op kaart.

Conclusie

De geformuleerde uitgangspunten voor de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied zijn in dit bestemmingsplan vertaald naar een planologisch-juridische regeling. De op ontwikkeling gerichte aspecten uit de structuurvisie zijn daarbij verweven met de conserverende regeling uit het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor het buitengebied als geheel.

2.4.3 Structuurvisie Buitengebied

Het beleid voor het buitengebied als geheel is in de Structuurvisie Buitengebied (vastgesteld d.d. 21 december 2011) samengebracht. Voor een groot gedeelte betreft het bestaand beleid, mede nog vanuit de voormalige gemeenten die samen zijn gegaan in de gemeente Peel en Maas. De structuurvisie vormt daarmee enerzijds het beleidskader voor het buitengebied, maar is anderzijds ook een instrument om kostenverhaal mogelijk te maken.

In navolging van de Structuurvisie Intensieve veehouderij en glastuinbouw zijn op de beleidskaart van de structuurvisie tevens 'Zoekgebieden concentratiegebied glastuinbouw' opgenomen als potentiële ontwikkelingslocaties. De begrenzing van één van deze in totaal 7 gebieden betreft het gebied Tangbroek.

Conclusie

Aangezien het plangebied in de structuurvisie voor het buitengebied wordt genoemd als één van de locaties waar glastuinbouw geconcentreerd kan gaan worden, wordt met het bestemmingsplan aangesloten bij het (gebiedsspecifieke) beleid uit de structuurvisie.