direct naar inhoud van 3.1 Totstandkoming huidige situatie
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

3.1 Totstandkoming huidige situatie

In de structuurvisie voor het buitengebied wordt (tevens) uitvoerig ingegaan op de ontstaanswijze van het landschap van Peel en Maas en de verschillende gebiedstypologie├źn met de daarbij behorende waarden van de gebieden. In de structuurvisie zijn de bestaande landschappelijke, abiotische en cultuurhistorische waarden beschreven. Op basis van deze waarden en de kenmerkende eigenschappen van de verschillende te onderscheiden gebieden binnen het plangebied is tevens een indeling in zes gebiedstypen gemaakt.

Een klein gedeelte van het plangebied bestaat uit oude, verdichte bouwlanden. Het betreft de vroegste ontginningen en deze zijn aan de zuidkant van het plangebied gelegen, nabij de kern Baarlo. Het grootste gedeelte van het plangebied bestaat echter uit het gebiedstype kleinschalige half open ontginningslandschappen. Dit zijn de plekken waar individuele boeren zich hebben gevestigd en kleine stukjes land hebben ontgonnen en bebost.

In de laatste paar decennia is dit gebied steeds meer in gebruik genomen door (individuele) glastuinbouwbedrijven. De bestaande kassen zijn bovendien verder uitgebreid. Hierdoor is in de huidige situatie een versnipperd en rommelig beeld ontstaan van het gebied, hetgeen mede de aanleiding is voor het opstellen van de structuurvisie en dit bestemmingsplan.