direct naar inhoud van 4.3 Geurhinder en veehouderijen
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

4.3 Geurhinder en veehouderijen

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder veehouderijen (Wgv) in werking getreden. In deze wet zijn normen opgenomen die moeten worden gehanteerd bij de verlening van een milieuvergunning aan een agrarisch bedrijf waarin vee wordt gehouden. Echter ook in de omgekeerde situatie, waarbij in de omgeving van agrarische bedrijven een nieuw geurgevoelig object wordt gesitueerd of uitgebreid, dient aan de wet te worden getoetst (de zogenoemde 'omgekeerde werking').

In de nabijheid van en binnen het plangebied bevindt zich enkele veehouderijen. De geurcontouren van deze omliggende veehouderijen dienen te worden onderzocht in het kader van de Wgv. In eerste instantie is daarbij uitgegaan van het berekenen van de voorgrondbelasting van de maatgevende veehouderijen binnen het plan. Verder is de achtergrondbelasting van alle veehouderijen in een straal van twee kilometer om het plangebied in kaart gebracht.

Uit het uitgevoerde geuronderzoek (G&O consult, 3132go0112 v1, 10 december 2012) blijkt dat in de omgeving van de te realiseren kassen in het glasconcentratiegebied Tangbroek te Baarlo niemand onevenredig in zijn belangen geschaad wordt en een acceptabel woon- en leefklimaat gewaarborgd wordt. Het geuronderzoek is in zijn geheel als Bijlage 9 bij deze toelichting opgenomen.