direct naar inhoud van 4.4 Waterhuishouding
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

4.4 Waterhuishouding

Ten behoeve van de Structuurvisie Glasconcentratiegebied Tangbroek is in 2011, als onderdeel van het groeninpassingsplan, de waterparagraaf+ Tangbroek (Arcadis, juli 2011 075079761:0.12! C01024.000045) opgesteld. In dit rapport is de bestaande waterhuishouding in het plangebied beschreven, waaronder de bestaande knelpunten, en is de toekomstige waterhuishouding (waterbalans) uitgewerkt. In dit kader is in het gebied ook een viertal doorlatendheidsmetingen uitgevoerd.

Bij de uitwerking van de waterhuishouding is ingezet op de volgende hoofddoelen:

  • het creĆ«ren van voldoende retentie- en infiltratievoorzieningen voor toekomstig te bouwen kassen;
  • het aandragen van oplossingen voor de bestaande knelpunten in de waterhuishouding in het plangebied;
  • invulling van de wegafwatering.

Gezien de ligging valkbij het prioritaire verdrogingsgebied Dubbroek dient waterneutraal bouwen zo veel als mogelijk toegepast te worden.

De waterparagraaf+ voorziet in korte termijn oplossingen welke de actuele overlastsituatie in het centrale deel van het gebied kunnen oplossen. Daarnaast zijn ook langere termijin oplossingen voorzien voor genoemde overlastsituatie. Ten behoeve van de retentie en infiltratievoorzieningen is een waterbalans opgesteld en is de benodigde inhoud en ruimte voor retentie en infiltratie in beeld gebracht. Uitgaande van de voorziene uitbreiding van het oppervlak aan kassen zijn concreet de locaties aangegeven, waar voorzieningen voor retentie en infiltratie dienen te worden gerealiseerd. Voor de wegafwatering is gekozen voor het middels goten en kolken opvangen en via ondergrondse leidingen afvoeren naar een retentievoorzieningen van het wegwater.

De waterparagraaf uit 2011 is op hoofdlijnen nog actueel en derhalve grotendeels overgenomen in dit bestemmingsplan, maar geactualiseerd op de volgende punten:

  • aanpassing aan de meest recente planvariant met gewijzigde oppervlakten van kavels;
  • verdere uitwerking op detailniveau (dimensionering).

De actualisatie waterparagraaf+ Tangbroek (Tritium Advies, 26 maart 2013 1207/072/JS-04) laat zien dat de (per kavel) berekende oppervlakte van de retentievoorziening in vergelijking met de eerder opgestelde waterparagraaf+ groter is geworden. Binnen het plangebied is echter voldoende ruimte aanwezig voor deze benodigde (extra) oppervlakte.

De waterparagraaf+ Tangbroek en de Actualisatie waterparagraaf+ Tangbroek zijn in hun geheel als Bijlage 3 en Bijlage 10 bij deze toelichting opgenomen.