direct naar inhoud van 4.6 Verkeer en parkeren
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

4.6 Verkeer en parkeren

4.6.1 Algemeen

De huidige infrastructuur is niet afdoende om het verkeer van en naar dit gebied voldoende vlot en verkeersveilig af te wikkelen. Het verkeer zal gezien de nog voorziene uitbreidingen in de toekomst verder toenemen. De huidige wegenstructuur is te smal en niet berekend op de grote hoeveelheid vrachtverkeer. In het verleden is reeds de rapportage 'ontsluiting glastuinbouwconcentratiegebieden Tangbroek en Vlasrooth' opgesteld, waarin oplossingsrichtingen zijn aangedragen. Aangezien andere varianten op onderdelen niet haalbaar waren, is ervoor gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande wegenstructuur en deze te verbeteren.

4.6.2 Externe ontsluiting

Een aansluiting via een rotonde op de Napoleonsbaan zorgt ervoor dat het bestemmingsverkeer de beoogde ontsluitingsroute via Aan de Steenoven en Bongardweide als vanzelfsprekend zal kiezen. Hiermee is een belangrijk probleem opgelost, omdat de andere ontsluitingen op de Napoleonsbaan worden ontzien: Berckterheidelaan, Braamhorst en de Bong. Tevens worden hierdoor sluipwegen als het Dubbroek en de route naar het Rooth en Grote Winkelsteeg ontlast. De gemeenteraad heeft in oktober 2010 ingestemd met het gezamenlijk met de provincie ontwikkelen van een rotonde op de Napoleonsbaan, welke inmiddels is aangelegd. Deze situatie wordt in het bestemmingsplan vastgelegd, waarmee de externe ontsluitingsstructuur gereed is voor de toekomstige ontwikkelingen.

4.6.3 Interne ontsluiting

De interne ontsluitingsstructuur wijzigt niet als gevolg van het planvoornemen. Wel wordt het nodig geacht een aantal van de bestaande wegen te verbreden of te verzwaren. Hiervoor is een 'plan op maat' opgesteld voor het glastuinbouwgebied Tangbroek. Dit plan is in het bestemmingsplan doorvertaald, hoofdzakelijk door het opnemen van een ruime verkeersbestemming. Deze aanpassing van de bestaande wegenstructuur is daarmee binnenplans eenvoudig mogelijk.

Daarnaast is het door middel van in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheden mogelijk om toekomstige noodzakelijk aanpassingen ten gevolge van de uitbreiding van de glastuinbouw (onder voorwaarden) te kunnen realiseren.