direct naar inhoud van 5.1 Planstukken
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

5.1 Planstukken

5.1.1 Wettelijk kader

In een bestemmingsplan zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaald gebied opgenomen. Het onderhavige bestemmingsplan regelt de inrichting van het gebied op hoofdlijnen door de gronden te beleggen met een bestemming.

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 1 juli 2008) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 1 oktober 2010). De wettelijke regeling voor bestemmingsplannen is vervolgens verder ingevuld door het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008. Het bestemmingsplan gaat uit van de als bijlage bij de voornoemde Regeling opgenomen Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008) en de Werkafspraak SVBP begrippen vs. Wabo. Aangezien bestemmingsplannen hieraan moeten voldoen, zullen bestemmingsplannen voortaan kwalitatief gelijkwaardig zijn en uniform in aanpak, uitvoering, uitwisseling van gegevens en raadpleging daarvan.

Vanaf 1 juli 2013 zijn de RO Standaarden 2012 verplicht. Ook de plannen die op 1 juli 2013 al in procedure zijn, moeten voldoen aan de RO Standaarden 2012. Daarom mogen deze standaarden vanaf 1 juli 2012 gebruikt worden. Omdat naar verwachting het bestemmingsplan na 1 juli 2013 zal worden vastgesteld, is het wenselijk deze nieuwe standaarden toe te passen bij het opstellen van dit bestemmingsplan, zodra de noodzakelijke software daarvoor beschikbaar is. Vooralsnog is dat niet het geval, waardoor dit bestemmingsplan in eerste instantie op basis van de RO Standaarden 2008 wordt opgesteld. In een later stadium is het vervolgens eenvoudig mogelijk een conversie naar de RO Standaarden 2012 te maken.

5.1.2 Planonderdelen

Het bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied Tangbroek' bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels tezamen vormen het juridisch bindende deel van het plan. Verbeelding en regels dienen te allen tijde in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast.

Op de verbeelding krijgen alle gronden binnen het plangebied een bestemming. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. De juridische betekenis van deze bestemmingen en aanduidingen zijn terug te vinden in de regels. Een gedeelte van de informatie op de verbeelding heeft geen juridisch betekenis, maar is slechts opgenomen om de leesbaarheid van en oriƫntatie op de verbeelding te vergroten, zoals een kadastrale/GBKN ondergrond. Alle letters, aanduidingen en lijnen worden verklaard in de legenda op de verbeelding.

De regels bepalen de gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied en geven tevens de bouw- en gebruiksmogelijkheden met betrekking tot bouwwerken aan. De regels van het bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied Tangbroek' zijn opgebouwd conform de door de SVBP2008 voorgeschreven systematiek en omvatten inleidende regels, bestemmingsregels, algemene regels, en ten slotte de overgangs- en slotregels.