direct naar inhoud van 5.3 Toelichting op de regels
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

5.3 Toelichting op de regels

5.3.1 Inleidende regels

In de begripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze zijn opgenomen om onduidelijkheid door interpretatieverschillen te voorkomen. Er zijn alleen begripsbepalingen opgenomen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Een gedeelte van de begrippen is omschreven in het SVBP en dient letterlijk daaruit te worden overgenomen. Deze begrippen en de voorgeschreven omschrijvingen zijn overgenomen.

Ook over de bepaling van afstanden, hoogtes en oppervlaktes kunnen interpretatieverschillen ontstaan. Om op een eenduidige manier afstanden, hoogtes en oppervlakten te bepalen, wordt in de 'wijze van meten' uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden. Ook voor de wijze van meten worden in de SVBP2008 regels gegeven, welke in het plan letterlijk zijn overgenomen.

5.3.2 Bestemmingsregels

Per bestemming, die op de verbeelding wordt gebruikt, worden gebruiks- en bouwregels opgenomen. De opbouw van de bestemmingen ziet er in beginsel als volgt uit:

 • Bestemmingsomschrijving
 • Bouwregels
 • Nadere eisen
 • Afwijken van de bouwregels
 • Specifieke gebruiksregels
 • Afwijken van de gebruiksregels
 • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
 • Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
 • Wijzigingsbevoegdheid

Niet alle onderdelen komen bij elke bestemming voor. Van de meest gebruikte onderdelen volgt hieronder een korte toelichting.

Bestemmingsomschrijving

In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden toegekende functie(s). De hoofdfunctie(s) worden als eerste genoemd. Indien van toepassing worden ook de aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies genoemd. De ondergeschiktheid kan worden aangegeven door de woorden 'met daaraan ondergeschikt'. De ondergeschikte functies staan ten dienste van de hoofdfunctie binnen de betreffende bestemming.

Bouwregels

In de bouwregels is bepaald welke bouwwerken mogen worden opgericht, waarbij in ieder geval een onderscheid wordt gemaakt tussen de regeling van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde en daar waar van toepassing ook tussen hoofdgebouwen en bijgebouwen. Voorts bevatten de bouwregels, voor zover van toepassing, minimale en maximale maatvoeringen voor de diverse bouwwerken zoals goothoogtes, bouwhoogtes, oppervlaktes.

Nadere eisen

Nadere eisen kunnen worden gesteld aan bijvoorbeeld de situering van bouwwerken ten behoeve van bepaalde criteria, zoals een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. De nadere eisenregeling biedt de mogelijkheid om in concrete situaties in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen sturend op te treden door het opnemen van nadere eisen in de omgevingsvergunning. Nadere eisen kunnen alleen worden gesteld als er in de regels ook een primaire eis wordt gesteld. De nadere eisen moeten verband houden met deze eis. De nadere eisenregeling hoeft niet in alle bestemmingen te worden geregeld.

Afwijken van de bouwregels

Door het opnemen van afwijkingsbevoegdheden wordt flexibiliteit in bestemmingsregels gecreëerd door mogelijkheden te bieden om in beperkte mate af te wijken van de algemeen toegestane bouwregelingen. Deze bevoegdheden zijn niet bedoeld voor afwijkingen van de bouwregels, waarvan de verwachting is, dat ze veelal kunnen worden verleend. In dat geval zijn de bouwregels hierop aangepast. Voor elke afwijking is aangegeven waarvan een omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouwregels wordt verleend, de maximale afwijking die met de omgevingsvergunning kan worden toegestaan en meestal de situaties of voorwaarden waaronder een omgevingsvergunning wordt verleend. Het gaat hier om afwijkingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien afwijkingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking hebben, zijn ze opgenomen in Hoofdstuk 3 van de regels (zijnde algemene regels).

Specifieke gebruiksregels

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening vervallen. In dit artikel was het verbod opgenomen om gronden te gebruiken op een manier die in strijd is met het bestemmingsplan. Derhalve moeten in de specifieke gebruiksregels bepaalde functies concreet worden genoemd als zijnde verboden gebruik. Ook het laten gebruiken moet specifiek worden genoemd.

Afwijken van de gebruiksregels

Door middel van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels kan van de gebruiksregels in het plan worden afgeweken ten behoeve van een concrete vorm van grondgebruik. Dit mag echter niet leiden tot een feitelijke wijziging van de bestemming. Dat wil zeggen dat wel kan worden afgeweken van de gebruiksregels ten behoeve van functies die inherent zijn aan de in de bestemmingsomschrijving opgenomen functies, maar dat via het afwijken geen 'nieuwe' functies kunnen worden toegestaan. Het afwijken van de gebruiksregels dient te zien op kleinere, planologisch minder ingrijpende onderwerpen. Functiewijzigingen en grotere, ruimtelijke ingrepen dienen te worden geregeld via een wijzigingsbevoegdheid of een afzonderlijke bestemmingsplanherziening.

Wijzigingsbevoegdheid

Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om het bestemmingsplan te wijzigen (binnenplanse wijziging). In de meeste gevallen zal het gaan om het wijzigen van de op een perceel gelegde bestemming. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien wijzigingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking hebben, zijn ze opgenomen in Hoofdstuk 3 van de regels (zijnde algemene regels).

5.3.3 Bestemmingen

Hierna zijn de binnen het plangebied gelegen bestemmingen afzonderlijk opgenomen. Daarbij wordt ingegaan op het van toepassing zijnde beleid en de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen de desbetreffende bestemming.

Agrarisch

Deze agrarische gronden betreffen overwegend weilanden en akkerbouwgronden. De grond mag worden gebruikt voor agrarisch bedrijfsmatig gebruik en agrarisch hobbymatig gebruik, zoals bijvoorbeeld het hobbymatig laten grazen van een aantal pony’s. Op deze gronden mag in beginsel niet worden gebouwd, met uitzondering van bepaalde bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals bestaande paardrijbakken en daarbij behorende lichtmasten en erf- en terreinafscheidingen met een open constructie.

Er zijn afwijkingsmogelijkheden opgenomen voor een aantal specifieke gebouwen en gebruiksvormen. Wijzigingsbevoegdheden zijn er voor het vergroten van bestemmings- en bouwvlakken (bouwkavels) van agrarische bedrijven grenzend aan de bestemming Agrarisch.

Agrarisch - Glastuinbouw

Dit is eigenlijk de belangrijkste bestemming binnen het plangebied, waarbinnen glastuinbouwbedrijven zoveel mogelijk gefaciliteerd worden. Het bestemmingsplan, en dat geldt dus ook voor de andere bestemmingen, is zoveel mogelijk toegesneden op ruimte voor glastuinbouwbedrijven. Binnen deze bestemming zijn bestaande en nieuwe glastuinbouwbedrijven toegestaan. Aangezien in de praktijk vaak gemengde bedrijven voorkomen is vastgelegd dat een glastuinbouwbedrijf ook een bestaande andere agrarische bedrijfstak kan hebben. Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen, waterbassins, teeltondersteunende voorzieningen en sleuf- en mestsilo’s zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.

Afwijkingsmogelijkheden zijn opgenomen voor nevenactiviteiten en verbrede landbouw, bed & breakfast, mantelzorg en inwoning. Wijzigen van het bestemmingsplan is mogelijk ten behoeve van de vergroting van een bouwvlak van een glastuinbouwbedrijf.

Agrarisch - Grondgebonden

Binnen deze bestemming zijn de bestaande grondgebonden agrarische bedrijven toegestaan. Aangezien in de praktijk vaak gemengde bedrijven voorkomen, zijn ook de voorkomende nevenactiviteiten geregeld. Gebouwen, inclusief de bedrijfswoning, en de daarbijbehorende bouwwerken mogen, met uitzondering van bepaalde teeltondersteunende voorzieningen, uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht.

Er zijn enkele afwijkingsmogelijkheden opgenomen en een wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van het bouwvlak.

Agrarisch - intensieve veehouderij

Binnen deze bestemming zijn de bestaande intensieve veehouderijen toegestaan, met de grondgebonden neventak. Gebouwen, inclusief de bedrijfswoning, en de daarbijbehorende bouwwerken mogen, met uitzondering van bepaalde teeltondersteunende voorzieningen, uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht.

Er zijn enkele afwijkingsmogelijkheden opgenomen en een wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van het bouwvlak.

Bedrijf - Agrarisch verwant

Binnen deze bestemming zijn de agrarisch verwante bedrijven toegestaan zoals in de lijst met bedrijfsactiviteiten genoemd in milieucategorie 1 en 2. Specifieke bedrijven zijn met een speciale aanduiding opgenomen, waarbij is aangesloten bij de nummering in het bestemmingsplan Buitengebied. Gebouwen, inclusief de bedrijfswoning, en de daarbijbehorende bouwwerken mogen, met uitzondering van bepaalde teeltondersteunende voorzieningen, uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht.

Er zijn enkele afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Een wijzigingsbevoegdheid voor vergroting is niet opgenomen, omdat in het plangebied primair ruimte wordt geboden voor glastuinbouwbedrijven en voor het overige voor specifiek agrarische bedrijven.

Bedrijf - Niet agrarisch verwant

Binnen deze bestemming zijn de niet-agrarisch verwante bedrijven toegestaan zoals in de lijst met bedrijfsactiviteiten genoemd in milieucategorie 1 en 2. Specifieke bedrijven zijn met een speciale aanduiding opgenomen, waarbij is aangesloten bij de nummering in het bestemmingsplan Buitengebied. Gebouwen, inclusief de bedrijfswoning, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht.

Maatschappelijk

De in het plangebied aanwezige kapel valt specifiek onder deze bestemming, waarbij het bouwvlak gelijk is aan het bestemmingsvlak en volledig mag worden bebouwd. De regeling is gericht op het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle kapel.

Natuur

Deze bestemming is toegekend aan de gronden die een bepaalde natuurwaarde vertegenwoordigen. Dit betreft overwegend de natuurzones langs de binnen het plangebied aanwezige waterlopen, maar ook enkele individuele percelen aan de oostrand van het plangebied.

Er zijn afwijkingsmogelijkheden opgenomen voor een aantal specifieke gebouwen en gebruiken.

Recreatie - Verblijfsrecreatie

Ten behoeve van de in het plangebied aanwezige recreatiewoningen is deze bestemming opgenomen. Ondergeschikte horeca van categorie 1 en 2, dagrecreatie is rechtstreeks toegestaan. Het maximaal toegestane oppervlak aan bebouwing is specifiek aangeduid.

Verkeer

Deze bestemming is toegekend aan de aanwezige openbare verkeerswegen ten behoeve van de ontsluiting van het plangebied, met inbegrip van enige speelruimte voor de bestaande wegen. Naast verkeersvoorzieningen zijn hier ook andere in de openbare ruimte aanwezige voorzieningen zoals groen en waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan, alsmede leidingen. Op plaatsen waar belangrijke leidingtracé's liggen, wordt de aanplant van groenvoorzieningen niet toegestaan dan wel aan voorwaarden verbonden. Er bestaan slechts beperkte bouwmogelijkheden, inherent aan de primaire verkeersfunctie.

Water

Binnen deze bestemming liggen alle bestaande waterlopen. Mogelijk wordt ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling een waterloop verlegd. Hiervoor wordt in de van toepassing zijnde bestemming(en) een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om deze gronden te wijzigen naar de bestemming water. Één van de voorwaarden daarbij is in ieder geval dat het waterschap bij deze ontwikkeling wordt betrokken.

Wonen

Alle woningen die feitelijk in gebruik zijn als burgerwoning hebben deze bestemming. In woningen zijn onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks aan huis gebonden beroepen en bedrijven toegestaan. Woningen en bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.

Het bestemmingsplan bevat een wijzigingsbevoegdheid voor woningsplitsing, mits voldaan aan een aantal voorwaarden.

Wonen - Plattelandswoning

Er is voorzien in een aparte bestemming voor plattelandswoningen. Dit betreft voormalige agrarische bedrijfswoningen die wel als burgerwoning mogen worden gebruikt, maar die niet worden beschermd tegen de milieugevolgen (met name gaat het om geurhinder) van de omliggende agrarische bedrijven. Dit is gebaseerd op de op 1 januari in werking getreden 'Wet Plattelandswoningen' die de Wet algemene bepalingen omgevingswet en enkele andere wetten heeft gewijzigd. Voor het overige zijn de regels van deze bestemming grotendeels gelijkluidend aan die van de bestemming 'Wonen'.

5.3.4 Dubbelbestemmingen

Dubbelbestemmingen zijn veelal een toevoeging op de onderliggende bestemming. Een dubbelbestemming is primair. Dit houdt in dat indien het bepaalde in de dubbelbestemming op gespannen voet staat met de regels van de onderliggende bestemming, het bepaalde in de dubbelbestemming voor gaat.

Leiding - Hoogspanning

De door het plangebied lopende hoogspanningsleiding is onder deze dubbelbestemming gebracht, waarbij een bouwverbod is opgenomen met daaraan gekoppeld een afwijkingsbevoegdheid. Daarnaast is er een omgevingsvergunningstelsel opgenomen.

Waarde - Archeologie

In het plangebied zijn gronden aanwezig met zeer hoge, hoge en middelhoge archeologische verwachtingswaarde en met een hoge en middelhoge verwachtingswaarde waar diepere grondbewerking heeft plaatsgevonden. Deze gronden zijn voorzien van respectievelijk de dubbelbestemmingen 'Waarde- Archeologie 2', 'Waarde- Archeologie 4', 'Waarde- Archeologie 5', 'Waarde- Archeologie 6' en 'Waarde- Archeologie 7'. Een en ander volgt uit het gemeentelijke archeologiebeleid en de verstoringenkaart zoals opgenomen in de Structuurvisie Buitengebied.

Waarde - Archeologie 2

Voor gebieden aangewezen met deze dubbelbestemming geldt een bouwverbod, met uitzondering van het bouwen van gebouwen en/of bouwwerken waarbij de bestaande bebouwing wordt vergroot met een oppervlakte van minder dan 100 m2 en minder diep reikt dan 40 cm, voor bouwwerken ten behoeve van archeologisch onderzoek en bouwwerken waarvoor reeds een vergunning is verleend. Onder voorwaarden is het mogelijk om af te wijken van de bouwregels. In het gebied is tevens een omgevingsvergunningen- stelsel opgenomen voor wat betreft het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden.

Waarde - Archeologie 4

Voor gebieden aangewezenmet deze dubbelbestemming geldt een bouwverbod, met uitzondering van het bouwen van gebouwen en/of bouwwerken waarbij de bestaande bebouwing wordt vergroot met een oppervlakte van minder dan 250 m2 en minder diep reikt dan 40 cm, voor bouwwerken ten behoeve van archeologisch onderzoek en bouwwerken waarvoor reeds een vergunning is verleend. Onder voorwaarden is het mogelijk om af te wijken van de bouwregels. In het betreffende gebied is tevens een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen voor wat betreft het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden.

Waarde - Archeologie 5

Voor gebieden aangewezen met deze dubbelbestemming geldt een bouwverbod, met uitzondering van het bouwen van gebouwen en/of bouwwerken waarbij de bestaande bebouwing wordt vergroot met een oppervlakte van minder dan 2500 m2 en minder diep reikt dan 40 cm, voor bouwwerken ten behoeve van archeologisch onderzoek en bouwwerken waarvoor reeds een vergunning is verleend. Onder voorwaarden is het mogelijk om af te wijken van de bouwregels. In het gebied is tevens een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen voor wat betreft het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden.

Waarde - Archeologie 6

In deze gebieden is gebleken dat er reeds sprake is of sprake is geweest van een diepere akkerbewerking dan 40 cm. Derhalve is voor deze gebieden een andere diepte opgenomen van 60 cm. Voor gebieden aangewezen met deze dubbelbestemming geldt een bouwverbod, met uitzondering van het bouwen van gebouwen en/of bouwwerken waarbij de bestaande bebouwing wordt vergroot met een oppervlakte van minder dan 250 m2 en minder diep reikt dan 60 cm, voor bouwwerken ten behoeve van archeologisch onderzoek en bouwwerken waarvoor reeds een vergunning is verleend. Onder voorwaarden is het mogelijk om af te wijken van de bouwregels. In het betreffende gebied is tevens een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen voor wat betreft het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden.

Waarde - Archeologie 7

In deze gebieden is gebleken dat er reeds sprake is of sprake is geweest van een diepere akkerbewerking dan 40 cm. Derhalve is voor deze gebieden een andere diepte opgenomen van 60 cm. Voor gebieden aangewezen met deze dubbelbestemming geldt een bouwverbod, met uitzondering van het bouwen van gebouwen en/of bouwwerken waarbij de bestaande bebouwing wordt vergroot met een oppervlakte van minder dan 250 m2 en minder diep reikt dan 60 cm, voor bouwwerken ten behoeve van archeologisch onderzoek en bouwwerken waarvoor reeds een vergunning is verleend. Onder voorwaarden is het mogelijk om af te wijken van de bouwregels. In het gebied is tevens een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen voor wat betreft het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden.

Waterstaat - Beschermingszone watergang

Rondom de primaire watergangen in het plangebied zijn beschermingszones gelegen. Deze komen voort uit de Keur van het Waterschap. In de dubbelbestemming is een bouwverbod opgenomen met een daaraan gekoppelde afwijkingsbevoegdheid. Tevens bevat de dubbelbestemming een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

5.3.5 Algemene regels

Anti-dubbeltelbepaling

Overeenkomstig het Besluit ruimtelijke ordening is de anti-dubbeltelregel opgenomen. Deze regel wordt opgenomen om bijvoorbeeld te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel of een bepaalde oppervlakte van een bouwperceel mogen beslaan, het resterende onbebouwde terrein ook nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Algemene bouwregels

Voor het hele plangebied, en dus alle bestemmingen, gelden een aantal algemene bouwregels, conform de Bro. Deze hoeven dus niet opgenomen te worden in de afzonderlijke bestemmingen. In de algemene bouwregels van dit bestemmingsplan is ondermeer een regeling opgenomen omtrent ondergronds bouwen ten behoeve van bijvoorbeeld kelders.

Algemene gebruiksregels

Voor het hele plangebied, en dus alle bestemmingen, gelden eveneens een aantal algemene gebruiksregels, conform het Bro. Deze hoeven dus niet opgenomen te worden in de afzonderlijke bestemmingen.

In de algemene gebruiksregels van dit bestemmingsplan is een algemeen gebruiksverbod opgenomen om de gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de toegekende bestemming. Daaronder wordt in ieder geval verstaan:

 • een seksinrichting of een daarmee vergelijkbaar bedrijf;
 • een coffeeshop, growshop, smartshop of een daarmee vergelijkbaar bedrijf;
 • straat- en raamprostitutie.

Algemene aanduidingsregels

Dit betreft de nadere aanduiding van samenhangende gebieden gelegen over meerdere bestemmingen waarop een nadere regeling van toepassing is. Deze gebiedsaanduidingen hebben met name betrekking op sectorale aspecten die ruimtelijk relevant zijn en waaraan een zonering (aan te houden afstand) is toegekend.

In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Peel en Maas zijn diverse van deze gebiedsaanduidingen opgenomen. Kijkende naar het plangebied van onderhavige bestemmingsplanherziening en de hier voorgestane ontwikkeling van de glastuinbouw, is de conclusie gerechtvaardigd dat de betreffende gebiedsaanduidingen (concentratiegebied glastuinbouw, ecologische hoofdstructuur, kernrandzone, ontwikkelingszone bebouwinglinten, Provinciale Ontwikkelingszone Groen, extensiveringsgebied, verwevingsgebied en enkele gebiedstypologieën) geen of vrijwel geen betekenis hebben. De betreffende gebiedsaanduidingen zijn dan ook niet langer opgenomen.

Algemene afwijkingsregels

In deze regels wordt aangegeven in welke gevallen het bevoegd gezag bevoegd is om af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hierbij gaat het om, tenzij anders vermeld, afwijkingsregels die gelden voor alle bestemmingen in het plan.

Algemene wijzigingsregels

In deze regels wordt aangegeven in welke gevallen burgemeester en wethouders bevoegd zijn het bestemmingsplan te wijzigen. De voorwaarden, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven.

5.3.6 Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

In deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. Dit is een standaardregel die op grond van het Besluit ruimtelijke ordening verplicht in het bestemmingsplan moet worden opgenomen.

Slotregel

Als laatste wordt de slotregel opgenomen, ook zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening. Deze regel schrijft voor hoe het plan kan worden aangehaald.