direct naar inhoud van 6.1 Algemeen
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

6.1 Algemeen

De overheid heeft op basis van artikel 125 van de Gemeentewet alsook andere wetten (bijvoorbeeld artikel 18.2 Wet milieubeheer) een zorgplicht om toezicht te houden en te handhaven. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingrecht (Mor) zijn kwaliteitseisen voor toezicht en handhaving opgenomen waaraan gemeenten in Nederland moet voldoen. Het Bor en Mor maken onderdeel uit van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

In het bestemmingsplan voor het buitengebied als geheel is een zeer uitgebreide handhavingsparagraaf opgenomen. Het algemene deel hiervan geldt tevens voor het onderhavige planvoornemen en geldt als standaard gemeentelijk beleid. Derhalve wordt hier volstaan met een verwijzing naar de betreffende paragraaf in het buitengebiedplan.