direct naar inhoud van 7.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

7.2 Economische uitvoerbaarheid

In de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.12) wordt voorgeschreven dat tegelijk met het vaststellen van een bestemmingsplan een exploitatieplan vastgesteld moet worden voor het plangebied of delen er van. Wanneer aan de volgende criteria is voldaan, kan de gemeente besluiten om af te zien van het opstellen van een exploitatieplan:

  • het kostenverhaal is op een andere wijze verzekerd;
  • er is geen noodzaak voor het stellen van locatie-eisen of eisen aan type woningbouw;
  • er is geen noodzaak voor het bepalen van een tijdvak of fasering;
  • voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 6.2.1a Bro.

In onderhavig geval is sprake van nieuwe bouwmogelijkheden waarvoor de noodzaak van het stellen van locatie-eisen of een kostenverhaal aanwezig is.

Voor de uitbreiding van het glastuinbouwgebied Tangbroek wordt uitgegaan van het verkrijgen van overeenstemming met een initiatiefnemer via een anterieure overeenkomst voor de groen- en waterinpassing en voor de infrastructuur.

Ter zekerheidsstelling van feitelijke realisatie van de kwaliteitsverbetering groen en waterinpassing wordt aan de anterieure overeenkomst een Borgingsovereenkomst gehecht. Deze Borgingsovereenkomst wordt voorgelegd aan de Kwaliteitscommisie Peel en Maas.

Daar waar na vaststelling van onderhavig bestemmingsplan gebruik wordt gemaakt van wijzigingsbevoegdheden, zal afzonderlijk moeten worden gekeken naar kostenverhaal, al dan niet via een exploitatieplan of anterieure overeenkomst.