direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Procedure
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

Hoofdstuk 9 Procedure

De bestemmingsplanprocedure is verankerd in de Wet ruimtelijke ordening en ziet er als volgt uit:

 • a. Voorbereiding / voorontwerp
  • 1. Publicatie planvoorbereiding;
  • 2. Vooroverleg met betrokken overheidsinstanties;
  • 3. Publicatie gemeentelijke website/bewonersavond.

 • b. Ontwerp
  • 1. Openbare kennisgeving van het ontwerp bestemmingsplan;
  • 2. Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken en toezending aan gedeputeerde staten en de betrokken overheidsinstanties;
  • 3. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen door een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij de gemeenteraad;

 • c. Vaststelling
  • 1. Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 12 weken;
  • 2. Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan door terinzagelegging met voorafgaande kennisgeving en toezending aan de betrokken overheidsinstanties: binnen 2 weken dan wel, indien gedeputeerde staten of de inspecteur zienswijzen hebben ingebracht of het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, binnen 6 weken na vaststelling, dan wel, indien een reactieve aanwijzing tegen het plan is ingediend, binnen 7 weken na vaststelling;
  • 3. Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 weken na bekendmaking voor belanghebbenden

 • d. Inwerkingtreding
  • 1. Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na de bekendmaking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • e. Beroep
  • 1. Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State