direct naar inhoud van Artikel 44 Waarde - Beschermd dorpsgezicht
Plan: Buitengebied Peel en Maas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0048-VG01

Artikel 44 Waarde - Beschermd dorpsgezicht

44.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden voorkomende cultuurhistorische, beeldkwalitatieve, bouwkundige of ruimtelijke waarden.

44.2 Bouwregels
44.2.1 Algemeen

Op of in de voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden mag slechts worden gebouwd indien en voor zover dit nodig en verenigbaar is met het beheer, de ontwikkeling en het behoud van de krateristiek van het beschermd dorpsgezicht en het behoud en/of herstel van de bestaande bebouwing, met dien verstande dat:

 • a. geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht in het stedenbouwkundig beeld;
 • b. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming;
 • c. het beschermd dorpsgezicht en het cultuurhistorisch evenwicht niet wordt aangetast.
44.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
44.3.1 Vergunningplichtig

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het opslaan, deponeren, lozen en/of storten van al dan niet afgedankte en/of aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en/of producten, alsmede het aanleggen en/of inrichten van opslag-, stort- en/of bergplaatsen;
 • b. het rooien van bomen, hagen en andere beplanting, anders dan nodig is voor de uitvoering van een rechtsgeldige bouwvergunning;
 • c. het verwijderen, wijzigen of analeggen van verharding c.q. bestrating;
 • d. het dempen van beken, sloten en/of andere waterlopen;
 • e. het afgraven en/of ophogen van gronden;
 • f. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse leidingen.
 • g. het verven van gevels, ramen, deuren, kozijnen, luiken, goten en/of sieronderdelen, ter vervanging van de oorspronkelijke verflaag te tijde van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
 • h. het wijzigen en/of herstellen van gevels, ramen, deuren, kozijnen, luiken, goten, sieronderdelen en/of dakbedekking, voor zover daarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist;
 • i. het verwijderen en/of het aanbrengen van gevelpleisterwerk.
44.3.2 Uitzondering

Het bepaalde in artikel 44.3.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • c. werken en/of werkzaamheden die strekken tot behoud of herstel van de cultuurhistorische waarde van gronden en bouwwerken;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning mogen worden uitgevoerd.
44.3.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 44.3.1 zijn slechts toelaatbaar indien de in artikel 44.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

44.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
44.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag bouwwerken of delen daarvan geheel of gedeeltelijk te slopen.

44.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in artikel 44.4.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • c. werken en/of werkzaamheden die strekken tot behoud of herstel van de cultuurhistorische waarde van gronden en bouwwerken;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning mogen worden uitgevoerd.
44.4.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 44.4.2 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in artikel 44.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

44.4.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Indien de sloopwerkzaamheden direct of indirect de verstoring van de beeldkwaliteit van het dorpsgezicht en de daartoe behorende bouwwerken in cultuurhistorische of bouwkundige zin tot gevolg hebben, kan het bevoegd gezag aan de in artikel 44.4.1 genoemde vergunning de volgende voorwaarden verbinden:

 • a. voorwaarde dat wordt gesloopt op de wijze die door of vanwege het bevoegd gezag tijdens de sloop wordt aangegeven;
 • b. voorwaarde dat de sloop wordt begeleid door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige op het gebied van monumenten en cultuurhistorische waarden in het algemeen, aan wiens instructies tijdens de sloop gevolg dien te worden gegeven.