Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Hekelstraat 22
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1771.Hekelstraat22-0001

6 Water

Het waterschap hanteert in kader van de watertoets een aantal beleidsuitgangspunten met betrekking tot het duurzaam omgaan met water.
Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het oprichten van een nieuwe woning, dient hieraan invulling te worden gegeven:
1. Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater
Het vuile (afval)water wordt afgevoerd naar de gemeentelijke riolering. Het schone hemelwater wordt binnen het plangebied verwerkt.
2. Doorlopen van de afwegingsstappen; ‘hergebruik – infiltratie – buffering –
 
afvoer’
De initiatiefnemer wordt gewezen op de mogelijkheden inzake hergebruik van hemelwater en dient zorg te dragen voor een infiltratievoorziening op / in eigen terrein. Deze voorziening dient, uitgaande van een verharde oppervlak van 186m² en van de stelregel, 43mm hemelwater per m², een inhoud van minimaal 8m³ te krijgen. De overstort van deze berging kan lozen, via een terugslagklep, op de bestaande riolering.
3. Hydrologisch neutraal bouwen
Gelet op bovenstaande afspraken zal de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) niet worden verlaagd en wordt voldaan aan het hydrologisch neutraal bouwen.
4. Water als kans
De initiatiefnemer wordt gewezen op de mogelijkheden inzake hergebruik van hemelwater.
5. Meervoudig ruimtegebruik
Gelet op de beperkte omvang van het perceel en de enkelvoudige bestemming zijn de mogelijkheden tot meervoudig ruimtegebruik beperkt.
6. Materiaalgebruik
Bij het indienen van de bouwaanvraag zal getoetst worden dat er geen gebruik wordt gemaakt van uitlogende of uitspoelbare bouwmaterialen.
Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt in het stroomgebied van waterschap Aa en Maas. In haar advies van 23 juli 2009 geeft het waterschap aan dat het beleid van het waterschap is om bij nieuwe ontwikkelingen hemelwater niet op de (DWA)-riolering aan te sluiten. Er wordt verzocht om de mogelijkheid te onderzoeken om de overstort aan te sluiten op een watergang of over een perceel te laten uitvloeien. Gelet op de aanwezigheid van een sloot, gelegen langs de Geldropseweg, op een afstand van circa 30m van het terrein, lijkt het reeel om de overstort op deze sloot aan te sluiten.