direct naar inhoud van Artikel 23 Sport
Plan: Buitengebied Peel en Maas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0048-VG01

Artikel 23 Sport

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een schutterij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 1';
 • b. een handboogschutterij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 3';
 • c. een beugelvereniging, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 4';
 • d. een clublokaal voor de duivenvereniging, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 5';
 • e. een motortrialterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 6';
 • f. een ruitersportterein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 7';
 • g. een schietvereniging, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 8';
 • h. een tennishal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 9';
 • i. een sportcentrum/sportschool, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 10';
 • j. een trimsalon/hondenschool, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 10';
 • k. een indoorspeeltuin/-sportvoorziening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie -10';
 • l. behendigheids- en snelheidssporten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - 11';
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'antennemast' uitsluitend een antenne/zendmast;
 • n. sportvelden en de daarbij behorende voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sportveld';
 • o. hondensportterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - hondensportterrein';
 • p. het verenigingsleven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven';
 • q. een golfbaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'golfbaan';
 • r. een recreatiewoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';
 • s. een skeelerbaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'skeelerbaan';
 • t. een manege al dan niet in combinatie met een gebruiksgerichte paardenhouderij als nevenactiviteit, met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder paardrijbakken, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'manege';
 • u. een modelvliegtuigbaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'modelvliegtuigbaan';
 • v. wonen in een bedrijfswoning;

met daaraan ondergeschikt:

 • w. horeca van categorie 1 en 2 ten dienste van de sportfunctie;
 • x. uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.3.3;
 • y. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - paardrijbak', uitsluitend een rijbak ten behoeve van de ruitersportvereniging;
 • z. evenementen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.3.2, met dien verstande dat een evenemententerrein is toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein', overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.3.4;
 • aa. paardrijbakken ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden;
 • ab. groenvoorzieningen;
 • ac. tuinen, erven en terreinen;
 • ad. paden, wegen, ontsluitings- en parkeervoorzieningen;
 • ae. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.
23.2 Bouwregels
23.2.1 Algemeen

Op de voor 'Sport' aangewezen gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de in artikel 23.1 genoemde bestemming worden gebouwd:

 • a. gebouwen;
 • b. bedrijfswoning:
 • c. bijbehorende bouwwerken;
 • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde.
23.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd:
 • b. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' aangeduide bebouwde oppervlakte, met dien verstande dat daar waar die aanduiding niet aanwezig is, het bouwvlak geheel mag worden bebouwd;
 • c. recreatiewoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' tot een maximum aantal zoals is aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal recreatiewoningen', met dien verstande dat de totale oppervlakte van recreatiewoningen maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'bebouwd oppervlak recreatiewoningen' aangeduide oppervlakte bedraagt, met dien verstande dat slechts mag worden gebouwd indien de nieuwe bebouwing en verharding voldoende landschappelijk wordt ingepast;
 • d. voor het overige moet worden voldaan aan het bepaalde in artikel 23.2.3, 23.2.4 en 23.2.5.
23.2.3 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de voorgevel van de bedrijfsgebouwen dient te worden gebouwd in of achter de bestaande voorgevelrooilijn;
 • b. de afstand van bedrijfsgebouwen tot de bestemmingsvlakgrens bedraagt minimaal 5 meter;
 • c. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt respectievelijk maximaal 6 en 11 meter.
23.2.4 Bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. per bouwvlak is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;
 • b. de voorgevel van de bedrijfswoning wordt gebouwd in of achter de bestaande voorgevelrooilijn;
 • c. de afstand van de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken tot de bestemmingsvlakgrens bedraagt minimaal 5 meter;
 • d. de inhoud van de bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 1000 m³, dan wel maximaal de bestaande inhoud, met uitzondering van het bepaalde onder i;
 • e. de goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen bedraagt respectievelijk maximaal 6 en 9 meter;
 • f. bijbehorende bouwwerken worden op een afstand van minimaal 1 meter achter de bestaande voorgevelrooilijn gebouwd;
 • g. de afstand tussen hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 15 meter;
 • h. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt respectievelijk maximaal 3,30 meter en 6 meter;
 • i. de grenzen van het bouwvlak mogen worden overschreden door erkers, luifels, balkons en dergelijke ten behoeve van de bedrijfswoning, mits:
  • 1. de diepte maximaal 1,5 meter bedraagt;
  • 2. de breedte maximaal 50% van de breedte van de voorgevel van de woning bedraagt;
  • 3. de goothoogte maximaal gelijk is aan de hoogte van de eerste verdiepingsvloer + 0,30 meter;
  • 4. de afstand tot de bestemmingen 'Verkeer' minimaal 3,5 meter bedraagt.
23.2.5 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt maximaal 12 meter, met uitzondering van:
  • 1. erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn, waarvan de bouwhoogte maximaal 1 meter bedraagt en achter de voorgevelrooilijn, waarvan de bouwhoogte maximaal 2 meter bedraagt;
  • 2. schietbomen, al dan niet met kogelvangers, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport – 1', waarvan de hoogte maximaal 20 meter bedraagt;
  • 3. vlaggen- en lichtmasten, waarvan de hoogte maximaal 10 meter bedraagt;
  • 4. omheiningen rond een paardrijbak in de vorm van een open afscheiding, waarvan de bouwhoogte maximaal 1,50 meter bedraagt;
  • 5. lichtmasten rond een paardrijbak, waarvan de bouwhoogte maximaal 8 meter bedraagt;
  • 6. zend-/antennemasten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'antennemast', waarvan de bouwhoogte maximaal 40 meter bedraagt;
 • b. per bedrijfswoning is maximaal 1 niet-overdekt zwembad toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. de afstand van de bedrijfswoning tot het zwembad maximaal 15 meter bedraagt;
  • 2. de oppervlakte van het zwembad maximaal 30 m² bedraagt;
 • c. het bouwen van één overkapping aan de achter- of zijgevel bij de bedrijfswoning is toegestaan, mits de oppervlakte maximaal 30 m² bedraagt.
23.3 Specifieke gebruiksregels
23.3.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. horeca, behoudens toegestaan krachtens artikel 23.1;
 • b. geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen;
 • c. kamerverhuur;
 • d. woningsplitsing;
 • e. detailhandel;
 • f. evenementen, behoudens toegestaan krachtens artikel 23.3.2;
 • g. bewoning van gebouwen;
 • h. opslag van goederen en materialen buiten het bouwvlak;
 • i. buitenopslag voor de voorgevelrooilijn;
 • j. het plaatsen van stacaravans, anders dan ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein'.
23.3.2 Evenementen

Evenementen zijn maximaal drie keer per jaar toegestaan voor de duur van maximaal drie aaneengesloten dagen per evenement, inclusief op- en afbouw.

23.3.3 Beroep of bedrijf aan huis

Een beroep of bedrijf aan huis bij de bedrijfswoning, als opgenomen in het 'Overzicht beroep of bedrijf aan huis' (bijlage 2 bij deze regels) of hiermee naar aard en omvang gelijk te stellen beroepen en bedrijven, wordt geacht in overeenstemming te zijn met de woonbestemming en is toegestaan, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft;
 • b. degene die gebruiker van de woning is tevens degene is die het beroep of bedrijf aan huis uitoefent;
 • c. maximaal 50 m² van de bestaande bebouwing mag worden gebruikt voor beroep en bedrijf aan huis;
 • d. het gebruik geen ernstige hinder voor het woonmilieu oplevert c.q. geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de wijk of de buurt;
 • e. het gebruik geen dusdanige verkeersaantrekkende activiteiten betreft welke kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
 • f. in voldoende mate wordt voorzien in de parkeerbehoefte;
 • g. internetverkoop slechts is toegestaan indien er geen uitstalling ten verkoop plaatsvindt en de te verkopen producten niet ter plaatse bezichtigd en afgehaald kunnen worden. Opslag ten behoeve van internetverkoop is mogelijk binnen de bestaande bebouwing tot maximaal 50 m² waarbij ter plaatse opslag en verzending plaatsvindt. Internetverkoop waarbij ter plaatse alleen de elektronische transactie plaatsvindt en geen opslag en verzending plaatsvindt is zonder meer toegestaan;
 • h. er geen detailhandel plaatsvindt, behoudens beperkte verkoop in het klein in direct verband met het aan huis gebonden beroep/bedrijf;
 • i. er geen buitenopslag plaatsvindt;
 • j. reclame-uitingen ten dienste van het beroep of bedrijf aan huis beperkt blijven tot het plaatsen van een bord met als maximale afmetingen 1 meter x 0,5 meter aan de voor- of zijgevel of in de voor- of zijtuin op een hoogte van maximaal 2 meter. Neon- of andere lichtreclame is in dit kader niet toegestaan.
23.3.4 Regels ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein'

Ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' gelden de volgende regels:

 • a. evenementen zijn maximaal drie keer per jaar toegestaan voor de duur van maximaal drie aaneengesloten dagen per evenement, inclusief op- en afbouw;
 • b. evenementen ten behoeve van de paardensport zijn onbeperkt toegestaan voor de duur van maximaal 10 aaneengesloten dagen per evenement, inclusief op- en afbouw.