direct naar inhoud van Artikel 24 Verkeer
Plan: Buitengebied Peel en Maas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0048-VG01

Artikel 24 Verkeer

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend parkeerterreinen zijn toegestaan;
 • d. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. kunstwerken;
 • g. waterlopen en waterpartijen;
 • h. vervoersvoorzieningen, zoals bushokjes/abri's;
 • i. evenementen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.4.2;
 • j. speelvoorzieningen en -toestellen;
 • k. straatmeubilair;
 • l. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.
24.2 Bouwregels
24.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen voor nutsvoorzieningen en openbaar vervoer voorzieningen, met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte maximaal 4 meter bedraagt;
 • b. de maximale oppervlakte 15 m² bedraagt.
24.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal 5 meter, met uitzondering van lichtmasten, waarvan de hoogte maximaal 12 meter bedraagt.
24.3 Afwijken van de bouwregels
24.3.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van kunstwerken, speelvoorzieningen en -toestellen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 24.2.2 ten behoeve van het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde in de vorm van kunstwerken, voorwerpen betreffende de beeldende kunst, speelvoorzieningen en -toestellen, mits:

 • a. deze qua aard en omvang in de omgeving passen;
 • b. de bouwhoogte maximaal 15 meter bedraagt;
 • c. de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden niet onevenredig worden aangetast;
 • d. bij speelvoorzieningen en -toestellen, de bodem, op grond van voorafgaand bodemonderzoek niet zodanig verontreinigd is dat bezwaren bestaan tegen de realisering van deze speelvoorzieningen en -toestellen.
24.4 Specifieke gebruiksregels
24.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. kamperen;
 • b. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen, van wagens en materialen;
 • c. evenementen, behoudens toegestaan krachtens artikel 24.4.2;
 • d. het beproeven van en/of racen met voertuigen, al dan niet in wedstrijdverband;
 • e. buitenopslag.
24.4.2 Evenementen

Evenementen zijn onbeperkt toegestaan voor de duur van maximaal tien aaneengesloten dagen, inclusief op- en afbouw.