direct naar inhoud van Artikel 58 Overgangsrecht
Plan: Buitengebied Peel en Maas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0048-VG01

Artikel 58 Overgangsrecht

58.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen 2 jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a. een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10%.
 • c. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
58.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a. te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. indien het gebruik, bedoeld onder a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
58.3 Persoonsgebonden overgangsrecht ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - persoonsgebonden overgangsrecht'
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - persoonsgebonden overgangsrecht' geldt, in afwijking van het bepaalde in artikel 58.2 sub d, het bepaalde in artikel 58.2 sub a en b wel voor gebruik van de woning voor mantelzorg en inwoning door dhr. Geleuken, wonende aan de Koeberg 2, 5991 NH te Baarlo.
 • b. zodra het onder a bedoelde gebruik wordt beëindigd is gebruik als mantelzorgwoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - persoonsgebonden overgangsrecht' niet meer toegestaan.
58.4 Persoonsgebonden overgangsrecht ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - persoonsgebonden overgangsrecht'
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - persoonsgebonden overgangsrecht 1' geldt, in afwijking van het bepaalde in artikel 58.2 sub d, het bepaalde in artikel 58.2 sub a en b wel voor gebruik van de loods van 120 m² voor bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van reparatie van landbouwmachines, door dhr. J. Smits, wonende aan de Brentjes 85, 5984 NW te Koningslust, met dien verstande dat voorgaande activiteiten maximaal 2 uur per dag mogen worden uitgeoefend, de landbouwmachines uitsluitend inpandig mogen worden gestald en er geen detailhandel plaatsvindt.
 • b. zodra het onder a bedoelde gebruik wordt beëindigd is gebruik als voor bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van reparatie van landbouwmachines ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - persoonsgebonden overgangsrecht 1' niet meer toegestaan.
58.5 Persoonsgebonden overgangsrecht ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - ontgronding'
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - ontgronding' geldt, in afwijking van het bepaalde in artikel 58.2 sub d, het bepaalde in artikel 58.2 sub a en b wel voor gebruik van de gronden bestemd als 'Natuur' kadastraal bekend voormalige gemeente Kessel, sectie K, nummer 533 (gedeeltelijk) ten behoeve van voorlopige ontgrondingen door Kuijpers Kessel, gevestigd aan de Maasstraat 62 te Kessel.
 • b. zodra het onder a bedoelde gebruik wordt beëindigd ten behoeve van voorlopige ontgrondingen door Kuijpers Kessel ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van bedrijf - ontgronding' niet meer toegestaan.