direct naar inhoud van 4.5 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Glastuinbouwgebied Tangbroek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01

4.5 Archeologie en cultuurhistorie

4.5.1 Archeologische waarden

Bij de opstelling en de uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden met bekende archeologische waarden. De gemeente Peel en Maas beschikt over een eigen 'Beleidsplan archeologie Peel en Maas', dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 28 juni 2011. In dit beleidsplan archeologie Peel en Maas zijn de beleidsuitgangspunten en haar achtergronden beschreven. In hoofdlijnen komt het erop neer dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is in gebieden met een middelhoge en hoge verwachtingswaarde en in gebieden met archeologische resten. Dit geldt enkel en alleen indien de verstoring dieper reikt dan 0,4 meter beneden maaiveld.

afbeelding "i_NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01_0007.png"

uitsnede gemeentelijke archeologische beleidskaart

afbeelding "i_NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01_0008.png"

legenda archeologische beleidskaart

Het plangebied heeft grotendeels een middelhoge tot hoge archeologische verwachting, waardoor onderzoek noodzakelijk is. In eerste instantie is een bureauonderzoek voor het gehele plangebied Tangbroek uitgevoerd (Archeodienst, rapport 215, 19 december 2012). Op basis van het historische onderzoek is vast komen te staan dat voor een aantal locaties aanvullend archeologisch onderzoek wordt geadviseerd. Voor de meeste locaties zal dat zijn in de vorm van een verkennend booronderzoek, mogelijk gevolgd door een karterend booronderzoek. Het volledige bureauonderzoek is als Bijlage 11 bij deze toelichting opgenomen.

Het in het rapport opgenomen advies vormt een zogenaamd selectieadvies, hetgeen nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zijn daartoe beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Peel en Maas), die vervolgens een selectiebesluit neemt. Uit deze beoordeling is gebleken dat archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Door de gemeente Peel en Maas is in overleg met de ondernemers in het plangebied de keuze gemaakt om niet thans dit vervolgonderzoek uit te voeren, maar dit te doen op het moment dat een omgevingsvergunning voor uitbreiding van een (glastuinbouw)bedrijf gedaan wordt. Op dat moment kan concreet afgestemd op de te bebouwen locatie onderzoek verricht worden. In het bestemmingsplan worden daartoe dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie' opgenomen met algemene regels en maatregelen voor het gehele plangebied. Op basis van deze regeling zijn nieuwe ontwikkelingen pas mogelijk als (via onderzoek) is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) in het geding zijn.

4.5.2 Cultuurhistorische waarden

Binnen het plangebied zijn geen bestaande archeologische monumenten aanwezig. In het plangebied liggen evenmin rijksmonumenten of gebouwen die zijn opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Op de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Limburg is te zien dat een aantal percelen en wegen een bepaalde cultuurhistorische waarde zijn toegekend. Verder bevinden zich 2 kapellen en 1 veldkruis binnen het plangebied en zijn direct aangrenzend aan het plangebied nog 1 kapel en 1 hagelkruis aanwezig. Tenslotte zijn enkele oude akkergrenzen nog zichtbaar in het landschap, al dan niet met steilranden.

Ten behoeve van de bescherming van de in het plangebied aanwezige cultuurhistorische elementen worden beschermende voorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan.

Geconcludeerd kan worden dat met het planvoornemen de aanwezige cultuurhistorische waarden afdoende worden beschermd, dan wel niet in het geding komen.